Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination

Institut für Ethnologie, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
Herder-Forschungsrat, Fachkommission für Volkskunde Gutenberg-Universität Mainz Mährischen Landesmuseum Brno/Brünn
Moravské zemské muzeum Brno – Dietrichsteinský palác/ Mährisches Landesmuseum Brünn – Dietrichsteinpalais
23.10.2019 - 25.10.2019

Tagung des Instituts für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Kooperation mit der Fachkommission für Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrats, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und dem Mährischen Landesmuseum Brno/Brünn

Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci
Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination

Ort: Moravské zemské muzeum Brno – Dietrichsteinský palác/ Mährisches Landesmuseum Brünn – Dietrichsteinpalais

Program konference/Tagungsprogramm

Mittwoch/středa, 23.10.2019

13:00-13:30
Begrüßung/uvítání

Sektion 1: Tourismus und Nation(alismus)/Turismus a národ (nacionalismus)

13:30-14:10
Eva Posch (Graz/Štýrský Hradec):
Tourismus und nationale Identitätspolitik: Beobachtungen aus dem östlichen Europa / Turismus a národní politika identity: pozorování z východní Evropy

14:10-14:50
Andrij Kudrjatschenko - Viktoria Soloschenko (Kyiv/Kyjev):
Sowjetische Städte als touristische Ziele - Neugier oder Nostalgie / Sovětská města jako turistické cíle - zvědavost nebo nostalgie

14:50-15:20
Kaffeepause/přestávka na kávu

15:20-16:00
Libor Svoboda (Prag/Praha):
Turismus jako bezpečnostní problém. Zahraniční návštěvy Československa od šedesátých let do roku 1989 pohledem stranického a bezpečnostního aparátu/Tourismus als Sicherheitsproblem. Ausländische Besuche der Tschechoslowakei zwischen 1960 und 1989 aus der Sicht des Partei- und Sicherheitsapparates

16:00-16:40
Juliane Tiffert (Kiel):
Auslandsfahrten Nationalpolitischer Erziehungsanstalten nach Südosteuropa im Zeichen ideologischer Schulung und Deutschtumspropaganda/Zahraniční cesty národněpolitických výchovných institucí do jihovýchodní Evropy ve znamení ideologického školení a propagandy němectví

16:40-17.00
kurze Pause/krátká přestávka

17:00-18:00
Konrad Köstlin (Wien/Vídeň):
öffentlicher Abendvortrag/veřejná přednáška:
Sprachinseln und Insel-Bilder/Jazykové ostrovy a obrazy ostrovů

18:00
Empfang/raut

Donnerstag/čtvrtek, 24.10.2019

Sektion 2: Nostalgie - Roots tourism/Nostalgie - cesty ke kořenům

9.00-9:40
Michal Pavlásek (Brünn/Brno):
"Český koutek" v rumunském Banátu aneb "opravdové cesty proti proudu času" / Der "Böhmische Winkel" im rumänischen Banat oder "richtige Fahrten gegen die Zeit"

9:40-10:20
Miriama Bošeľová (Neutra/Nitra):
Slováci z Rumunska v transnacionálnom momente - turizmus ako nástroj formovania a udržiavania etnickej identifikácie krajanského společenstva/Slowaken aus Rumänien transnational - Tourismus und die Formierung und Aufrechterhaltung ethnischer Identität

10:20-10:40
Kaffeepause/přestávka na kávu

10:40-11:20
Sandra Kreisslová - Jana Nosková (Prag/Praha - Brünn/Brno):
"My" a ti "Druzí". Cesty německých vysídlenců do Československa a jejich kontakty s místními obyvateli/"Wir" und "die Anderen". Heimatreisen der deutschen Vertriebenen in die Tschechoslowakei und deren Kontakte mit den Einheimischen

11:20-12:00
Hannah Wadle (Posen/Poznaň):
"Lieben ohne zu besitzen?" Ethnographische Überlegungen zur Moralphilosophie touristischer Zugehörigkeit im post-ostpreußischen Geographien/"Mít rád bez vlastnění?" Etnografické úvahy k morální filozofii turistické přináležitosti v post-pruských geografiích

12:00-13:30
Mittagspause/přestávka na oběd

Sektion 3: Neugier - Touristische Praktiken und Typen/Zvědavost - typy a praktiky turismu

13:30-14:10
Elisabeth Fendl (Freiburg):
Die Karlsbad-Reise des Ferdinand Krackowizer im Jahre 1909. Anmerkungen zu einer Kulturgeschichte der bürgerlichen Badereise/Karlovarská cesta Ferdinande Krackowizera v roce 1909. Poznámky ke kulturní historii měšťanské lázeňské cesty

14:10-14:50
Olga Radchenko (Tscherkassy/Čerkasy):
Debatten über den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und Erinnerungsorte als Ressource für den Dark Tourism/Diskuse o druhé světové válce na Ukrajině a místa paměti jako zdroj pro dark tourism

14:50-15:30
Dana Bittnerová (Prag/Praha):
Balkán po kolejích. Turismus železničních nadšenců/Balkan auf Gleisen. Eisenbahnfantourismus

15:30-16:00
Kaffeepause/přestávka na kávu

16:00-16:40
Jan Pohunek (Prag/Praha):
Aktivní vojenské újezdy jako turistické destinace/Truppenübungsplätze als touristische Destination

16:40-17:20
Radmila Kaděrová (Ostrau/Ostrava):
Cestování mládeže a katalogy Cestovní kanceláře mládeže na konci 80. let 20. století/Jugendreisen und das Reiseangebot des tschechischen Reisebüros für Jugendliche Ende der 1980er-Jahre

17:20-18.00
Jiří Woitsch - Karolína Pauknerová (Prag/Praha):
Česká republika - země naučných stezek/Die Tschechische Republik - Land der Lehrpfade

Freitag/pátek, 25.10.2019

Sektion 4: Notwendigkeit - Turismus als Produkt/Nutnost - turismus jako produkt

9.00-9:40
Heinke Kalinke (Oldenburg):
Arbeitseinsatz als Urlaubsreise? Touristische Aspekte in Einsatzberichten 'reichsdeutscher' Studentinnen im Reichsgau Wartheland und im Gau Danzig-Westpreußen/Pracovní nasazení jako dovolená? Turistické aspekty ve zpráváchh z nasazení "říšských" studentek v říšské župě Povartí a v župě Gdaňsk-Západní Prusy

9:40-10:20
Kateřina Filla Věnečková (Prag/Praha):
Služební cesty do socialistické ciziny na příkladu prvního rektora VŠZ Vladimíra Kosila/Dienstreisen ins sozialistische Ausland - das Beispiel des ersten Rektors der Hochschule für Agrarwesen Vladimír Kosil

10:20-11:00
Zdena Krišková (Banská Bystrica):
Kultúrne dedičstvo - ekonomický zdroj rozvoja turizmu, či národná (lokálna) hrdosť?/Kulturerbe - ökonomische Ressource für die Entwicklung des Tourismus oder nationaler (lokaler) Stolz?

11:00-11:30
Kaffeepause/přestávka na kávu

11:30-12:10
Martin Klement (Prag/Praha):
Hirschberg am See - Stadt-Image und Tourismus/Doksy - obraz města a tourismus

12:10-12:50
Petra Chovancová (Pressburg/Bratislava):
Skalica - spôsoby (seba)prezentácie města/Skalica - (Selbst-)Präsentationen einer Stadt

Konferenci finančně podpořily/Die Tagung wird finanziell unterstützt von:
Johann Gottfried Herder-Forschungsrat
Schroubek Fonds Östliches Europa a/und
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Kontakt: Sarah Scholl-Schneider

Programm